Odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Fotbalový Klub Jablonec, a.s., se sídlem U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Na naší webové stránce můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Fotbalový Klub Jablonec, a.s., se sídlem U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Potvrzení nám zašlete poštou na adresu klubu nebo na email: sekretariat@fkjablonec.cz

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Fotbalový Klub Jablonec, a.s., se sídlem U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, Fax: 483 312 140, e-mail: sekretariat@fkjablonec.cz

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu následujícího zboží.

  • Datum objednání zboží *:     
  • Datum obdržení zboží *:       
  • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů *:     
  • Adresa spotřebitele/spotřebitelů *:            
  • Váš e-mail pro doručení potvrzení o přijetí žádosti o odstoupení od smlouvy *:          
  • Číslo objednávky *:  
  • Popis zboží *:
  • Důvod odstoupení od smlouvy *:

(Povinné položky jsou označeny *.)

ODESLAT